روزهای حضور پزشک

 • حضور
 • حضور
 • حضور
 • حضور
 • حضور
 • عدم حضور
 • عدم حضور
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه

دکتر محمد رضا مشرقی مقدم